Khóa học ôn thi THPTQG môn Lịch Sử cô Nguyễn Hương Sen – MClass

Giá:  99.000 ₫

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(87 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 2142

Số lượt đánh giá (224): 4.5/5

Ấn logo messenger/zalo phía dưới để học thử miễn phí/ đăng kí khóa học

Khóa học bao gồm 2 khóa học nhỏ sau (87 video bài giảng chuyên đề + tài liệu)

A. Live C: Luyện chuyên đề Lịch sử (48 video bài giảng chuyên đề + tài liệu)

(1.1.0): Việt Nam (1858 – 1884) (Phần 1)(1.2.0): Việt Nam (1858 – 1884) (Phần 2)(1.3.0): Tổng kết 1858 – 1884 và phong trào Cần Vương(1.4.0): Tổng kết Cần Vương, Yên Thế, Kinh tế trọng điểm(1.5.0): Phong trào đầu thể kỉ XX (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh)(1.6.0): Bài 1 Lịch Sử 12(1.7.0): So sánh Ianta – V – o và Liên Hợp Quốc(1.8.0): Chiến tranh lạnh(1.9.0): Chiến tranh lạnh, Cách mạng KHKT và toàn cầu hóa(1.10.0): Liên Xô (1945 – 2000) và nước Mĩ (1945 – 2000)(1.11.0): Nước Mĩ(1.12.0): Nhật Bản(1.13.0): Tây Âu(1.14.0): Giải phóng dân tộc (Phần 1)(1.15.0): Giải phóng dân tộc (Phần 2)(1.16.0): Giải phóng dân tộc (Phần 3)(1.17.0): Chữa đề khảo sát tháng 7(1.18.0): Khai thác thuộc địa lần 2(1.19.0): Phong trào dân chủ tư sản (1919 – 1930)(1.20.0): Việt Nam 1919 – 1930 – Nguyễn Ái Quốc(1.21.0): Việt Nam 1919 – 1930. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 3 tổ chức cộng sản(1.22.0): 3 tổ chức cộng sản. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời(1.23.0): Phong trào cách mạng 1930 – 1931(1.24.0): Phòng trào 1936 – 1939(1.25.0): Chữa đề khảo sát tháng 8(1919 – 1930)(1.26.0): Việt Nam 1939 – 1945 (Phần 1 – Hội nghị VI)(1.27.0): Việt Nam 1939 – 1945 (Phần 2 – Hội nghị VIII)(1.28.0): Việt Nam 1939 – 1945 (Phần 3 – Chuẩn bị KNVT)(1.29.0): Việt Nam 1930 – 1945 (Phần 4 – Cao trào kháng Nhật, tổng khởi nghĩa)(1.30.0):Live bổ sung phần giảm tải(1.31.0): Chữa đề thi thử trường Hàm Long – Bắc Ninh(1.32.0): Chữa đề khảo sát tháng 9 (1930 – 1945)(1.33.0): Chữa đề thi lần 2 (Việt Nam 1930 – 1945)(1.33.1): Đề thi khảo sát lịch sử thế giới(1.34.0): Việt Nam 1945 – 1946 (Phần 1)(1.35.0): Việt Nam 1945 – 1946 (Phần 2)(1.36.0): Việt Nam 1946 – 1954 (Phần 1)(1.37.0): Việt Nam 1946 – 1954 (Phần 2)(1.38.0): Việt Nam 1946 – 1954 (Phần 3)(1.39.0): Chữa đề khảo sát tháng 10(1.40.0): Việt Nam 1946 – 1954 (Phần 4)(1.41.0): Việt Nam 1946 – 1954 (Phần 5)(1.42.0): Việt Nam 1954 – 1975 (Phần 1)(1.43.0): Việt Nam 1954 – 1975 (Phần 2)(1.44.0): Việt Nam 1954 – 1975 (Phần 3)(1.46.0): Chữa đề khảo sát tháng 11(1.47.0): Việt Nam 1954 – 1975 (Phần 4)(1.48.0): Việt Nam 1975 – 2000

B. Live T: Luyện đề Lịch Sử 9+ (39 video bài giảng + tài liệu)

(2.2.0): Chữa đề thi số 1(2.3.0): Chữa câu khó chuyên đề 2,3(2.4.0): Chữa đề nâng cao số 4(2.5.0): Chữa đề thi số 5(2.6.0): Chữa đề khảo sát Hải Dương(2.7.0): Đề thi thử Vĩnh Phúc Lần 1 – 2023(2.8.0): Chữa đề thi thử số 7(2.9.0): Chữa đè thi thử số 8(2.9.1): Chữa đề số 10(2.10.0): Chữa đè thi thử đầu năm(2.11.0): Chữa đề thi thử số 11(2.13.0): Chữa đề thi thử số 12(2.13.1): Chữa đề thi thử số 13(2.14.0): Chữa đề thi thử số 14(2.14.1): Chữa đề thi số 16(2.15.0): Chữa đề thi chuẩn cấu trúc – Số 01(2.16.0): Hướng dẫn học tập hiệu quả trong 3 tháng cuối(2.17.0): Chữa đề minh họa 2023(2.18.0): Chữa đề thi số 17 (Việt Nam 1975 – 2000)(2.19.0): Chữa đề thi số 18(2.20.0): Chữa đề 3 – Sách thần tốc luyện đề(2.21.0): Chữa câu khó đề 1,2,3,4 quyển 5(2.22.0): Chữa đề số 5 – Sách luyện đề thần tốc(2.23.0): Chữa câu khó đề 5,6,7 – Quyển 5(2.24.0): Chữa đề thi thử chuẩn cấu trúc – 02(2.25.0): Chữa đề 8,9,10,11 Quyển 5(2.26.0): Chữa đề thi số 20(2.27.0): Chữa đề 11,12,13,14 – Quyển 5(2.28.0): Chữa đề thi số 21(2.29.0): Chữa đề số 7 – Sách thần tốc luyện đề(2.30.0): Chữa đề 15,16,17,18,19,20 Quyển 5(2.31.0): Chữa đề 1,2 quyển 6(2.32.0): Chữa đề 3,4,5 Quyển 6(2.33.0): Đề thi thử chuẩn cấu trúc số 5(2.36.0): Chữa đề 6,7,8 quyển 6(2.37.0): Chữa đề 9,10 quyển 6(2.38.0): Chữa đề thi chuẩn cấu trúc số 06(2.39.0): Chữa đề thi chuẩn cấu trúc số 07

Back to top button