Khóa học ôn thi THPTQG môn Sinh học thầy Phan Khắc Nghệ

Giá:  159.000 ₫

(Lưu ý: Mua Combo theo môn/combo ôn thi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ): Xem ngay

(170 video bài giảng + tài liệu)

Lượt mua khóa học: 3242

Số lượt đánh giá (351): 4.8/5

Ấn logo messenger/zalo phía dưới hoặc liên hệ zalo để học thử miễn phí/ đăng kí khóa học

Khóa học bao gồm 3 khóa học nhỏ sau (170 video bài giảng):
  • Live S: Chuyên đề môn Sinh học (57 video bài giảng + tài liệu)

(1.0): Buổi 1: ADN và nhân đôi ADN(2.0): Buổi 2: ARN và quá trình phiên mã(3.1): Buổi 3: Dịch mã – phần 1(3.2): Buổi 3: Dịch mã – phần 2(4.0): Buổi 4: Ôn tập gen, mARN và protein(5.0): Buổi 5: Đột biến gen(6.0): Ôn tập về nhân đôi ADN, đột biến gen(7.0): Buổi 7: Tổng ôn đột biến gen(7.1): Buổi 7.1: Chữa 1 số câu đề tự luyện(8.0): Buổi 8: Kiểm tra di truyền phân tử(9.0): Buổi 9: Nhiễm sắc thể và di truyền tế bào(9.1): Chữa một số câu trong đề tự luyện 5,6,7,8,9(10.0): Buổi 10: Đột biến cấu trúc Nhiễm sắc thể(11.0): Buổi 11: Đột biến lệch bội(11.1): Chữa một số câu trong đề tự luyện 10,11(12.0): Buổi 12: Đột biến đa bội(13.0): Buổi 13: Tổng hợp về đột biến Nhiễm sắc thể(14.0): Buổi 14: Kiểm tra Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể(15.0): Buổi 15: Di truyền menden(16.0): Buổi 16: Tương tác gen(17.0): Buổi 17: Ôn tập menden, tương tác gen(18.0): Buổi 18: Kiểm tra menden, tương tác gen(19.0): Buổi 19: Hoán vị gen (Phần 1)(20.0): Buổi 20: Hoán vị gen (Phần 2)(21.0): Buổi 21: Di truyền liên kết với giới tính(22.0): Buổi 22: Di truyền dòng mẹ và ảnh hưởng của môi trường(23.0): Buổi 23: Ôn tập kiểu gen, kiểu hình(24.0): Buổi 24: Ôn tập nâng cao về di truyền menden(25.0): Buổi 25: Ôn tập tương tác gen(26.0): Buổi 26: Ôn tập hoán vị gen(27.0): Buổi 27: Ôn tập về di truyền liên kết với giới tính(28.0): Buổi 28: Ôn tập di tryền quần thể (Phần 1)(29.0): Buổi 29: Ôn tập di tryền quần thể (Phần 2)(30.0): Buổi 30: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 1)(31.0): Buổi 31: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 2)(32.0): Buổi 32: Phả hệ phần 1(33.0): Buổi 33: Phả hệ phần 2(34.0): Buổi 34: Các bằng chứng tiến hóa(35.0): Buổi 35: Nhân tố tiến hóa (Phần 1)(36.0): Buổi 36: Nhân tố tiến hóa (Phần 2)(37.0): Buổi 37: Loài và cơ chế hình thành loài(38.0): Quá trình hình thành loài mới (Phần 1)(39.0): Quá trình hình thành loài mới (Phần 2)(40.0): Buổi 40: Phát sinh sự sống(41.0): Buổi 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái(42.0): Buổi 42: Quần thể và các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể(43.0): Buổi 43: Các đặc trưng cơ bản của quần thể(44.0): Buổi 44: Quần xã và các đặc trưng cơ bản của quần xã(45.0): Buổi 45: Diễn thế sinh thái(46.0): Buổi 46: Hệ sinh thái (Phần 1)(47.0): Buổi 47: Hệ sinh thái (Phần 2)(48.0): Buổi 48: Sinh học thực vật(49.0): Buổi 49: Sinh học động vật(50.0): Buổi 50: Ôn tập về thành phần hóa học của tế bào(51.0): Buổi 51: Ôn tập cấu trúc tế bào(52.0): Buổi 52: Chuyển hóa năng lượng trong tế bào(53.0): Buổi 53: Ôn tập về kiểu gen, kiểu hình(54.0): Buổi 54: Lý thuyết quy luật di truyền chọn giống(55.0): Buổi 55: Di truyền phân tử(56.0): Buổi 56: Di truyền nhiễm sắc thể(57.0): Buổi 57: Tiến hóa

  • Pro A: Luyện đề thi THPTQG môn Sinh học (21 video chữa đề tách thành nhiều phần + tài liệu)

Chữa đề thi thử THPTQG số 1

(1.1): Phần 1(1.2): Phần 2(1.3): Phần 3(1.4): Phần 4(1.5): Phần 5(1.6): Phần 6(1.7): Phần 7(1.8): Phần 8(1.9): Phần 9(1.10): Phần 10(1.11): Phần 11

Chữa đề thi thử THPTQG số 2

(2.1): Phần 1(2.2): Phần 2(2.3): Phần 3(2.4): Phần 4(2.5): Phần 5(2.6): Phần 6(2.7): Phần 7(2.8): Phần 8(2.9): Phần 9(2.10): Phần 10(2.11): Phần 11

Chữa đề thi thử THPTQG số 3

(3.1): Phần 1(3.2): Phần 2(3.3): Phần 3(3.4): Phần 4(3.5): Phần 5(3.6): Phần 6

Chữa đề thi thử THPTQG số 4

(4.1): Phần 1(4.2): Phần 2(4.3): Phần 3(4.4): Phần 4(4.5): Phần 5(4.6): Phần 6(4.7): Phần 7(4.8): Phần 8

Chữa đề thi thử THPTQG số 5

(5.0): Video chữa đề

Chữa đề thi thử THPTQG số 6

(6.1): Phần 1(6.2): Phần 2(6.3): Phần 3(6.4): Phần 4(6.5): Phần 5(6.6): Phần 6(6.7): Phần 7(6.8): Phần 8(6.9): Phần 9(6.10): Phần 10(6.11): Phần 11(6.12): Phần 12

Chữa đề thi thử THPTQG số 7

(7.1): Phần 1(7.2): Phần 2(7.3): Phần 3(7.4): Phần 4(7.5): Phần 5(7.6): Phần 6(7.7): Phần 7(7.8): Phần 8(7.9): Phần 9(7.10): Phần 10(7.11): Phần 11(7.12): Phần 12

Chữa đề thi thử THPTQG số 8

(8.1): Phần 1(8.2): Phần 2(8.3): Phần 3(8.4): Phần 4(8.5): Phần 5(8.6): Phần 6(8.7): Phần 7(8.8): Phần 8(8.9): Phần 9(8.10): Phần 10(8.11): Phần 11(8.12): Phần 12

Chữa đề thi thử THPTQG số 9

(9.1): Phần 1(9.2): Phần 2(9.3): Phần 3(9.4): Phần 4(9.5): Phần 5(9.6): Phần 6(9.7): Phần 7(9.8): Phần 8(9.9): Phần 9(9.10): Phần 10(9.11): Phần 11

Chữa đề thi thử THPTQG số 11

(11.1): Phần 1(11.2): Phần 2(11.3): Phần 3(11.4): Phần 4(11.5): Phần 5(11.6): Phần 6(11.7): Phần 7(11.8): Phần 8(11.9): Phần 9(11.11): Phần 10

Chữa đề thi thử THPTQG số 12

(12.1): Phần 1(12.2): Phần 2(12.3): Phần 3(12.4): Phần 4(12.5): Phần 5(12.6): Phần 6(12.7): Phần 7(12.8): Phần 8(12.9): Phần 9(12.10): Phần 10(12.11): Phần 11(12.12): Phần 12(12.13): Phần 13

Chữa đề thi thử THPTQG số 13

(13.1): Phần 1(13.2): Phần 2(13.3): Phần 3(13.4): Phần 4(13.5): Phần 5(13.6): Phần 6(13.7): Phần 7(13.8): Phần 8(13.9): Phần 9(13.10): Phần 10(13.11): Phần 11(13.12): Phần 12(13.13): Phần 13

Chữa đề thi thử THPTQG số 14

(14.1): Phần 1(14.2): Phần 2(14.3): Phần 3(14.4): Phần 4(14.5): Phần 5(14.6): Phần 6(14.7): Phần 7(14.8): Phần 8(14.9): Phần 9(14.10): Phần 10(14.11): Phần 11(14.12): Phần 12(14.13): Phần 13

Chữa đề thi thử THPTQG số 15

(15): Video chữa đề

Chữa đề thi thử THPTQG số 16

(16.1): Phần 1(16.2): Phần 2(16.3): Phần 3(16.4): Phần 4(16.5): Phần 5(16.6): Phần 6(16.7): Phần 7(16.8): Phần 8(16.9): Phần 9(16.10): Phần 10(16.11): Phần 11

Chữa đề thi thử THPTQG số 17

(17.1): Phần 1(17.2): Phần 2(17.3): Phần 3(17.4): Phần 4(17.5): Phần 5(17.6): Phần 6(17.7): Phần 7(17.8): Phần 8(17.9): Phần 9(17.10): Phần 10(17.11): Phần 11

Chữa đề thi thử THPTQG số 18

(18.1): Phần 1(18.2): Phần 2(18.3): Phần 3(18.4): Phần 4(18.5): Phần 5(18.6): Phần 6(18.7): Phần 7(18.8): Phần 8(18.9): Phần 9(18.10): Phần 10(18.11): Phần 11

Chữa đề thi thử THPTQG số 19

(19.1): Phần 1(19.2): Phần 2(19.3): Phần 3(19.4): Phần 4(19.5): Phần 5(19.6): Phần 6(19.7): Phần 7(19.8): Phần 8(19.9): Phần 9(19.10): Phần 10(19.11): Phần 11

Chữa đề thi thử THPTQG số 20

(20.0): Video chữa đề

Chữa đề thi thử THPTQG số 21

(21.1): Phần 1(21.2): Phần 2(21.3): Phần 3(21.4): Phần 4(21.5): Phần 5(21.6): Phần 6(21.7): Phần 7(21.8): Phần 8(21.9): Phần 9(21.10): Phần 10(21.11): Phần 11(21.12): Phần 12

  • Pro T: Nâng cao kiến thức môn sinh học (92 video bài giảng + tài liệu)

Bài 1: Trao đổi nước

(5.1.1): Trao đổi nước (Phần 1)(5.1.2): Trao đổi nước (Phần 2)

Bài 2: Trao đổi khoáng

(5.3.1): Trao đổi khoáng (Phần 1)(5.3.2): Trao đổi khoáng (Phần 2)

Bài 3: Quang hợp

(5.5.1): Quang hợp (Phần 1)(5.5.2): Quang hợp (Phần 2)

Bài 4: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng

(5.7.1): Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng (Phần 1)(5.7.2): Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng (Phần 2)(5.7.3): Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng (Phần 3)

Bài 5: Hô hấp ở thực vật

(5.9.1): Hô hấp ở thực vật (Phần 1)(5.9.2): Hô hấp ở thực vật (Phần 2)

Bài 6: Tiêu hóa

(5.11.1): Tiêu hóa (Phần 1)(5.11.2): Tiêu hóa (Phần 2)(5.11.3): Tiêu hóa (Phần 3)

Bài 7: Hô hấp ở động vật

(5.13.1): Hô hấp ở động vật (Phần 1)(5.13.2): Hô hấp ở động vật (Phần 2)

Bài 8: Tuần hoàn (Buổi 1)

(5.15.1): Tuần hoàn (Phần 1)(5.15.2): Tuần hoàn (Phần 2)(5.15.3): Tuần hoàn (Phần 3)

Bài 9: Tuần hoàn (Buổi 2)

(5.17.1): Tuần hoàn (Phần 1)(5.17.2): Tuần hoàn (Phần 2)

Bài 10: Cân bằng nội môi

(5.19.1): Cân bằng nội môi (Phần 1)(5.19.2): Cân bằng nội môi (Phần 2)

Bài 11: Bằng chúng tiến hóa và các thuyết tiến hóa

(5.21.1): Bằng chứng tiến hóa và các thuyết tiến hóa (Phần 1)(5.21.2): Bằng chứng tiến hóa và các thuyết tiến hóa (Phần 2)

Bài 12: Nhân tố tiến hóa

(5.23.1): Nhân tố tiến hóa (Phần 1)(5.23.2): Nhân tố tiến hóa (Phần 2)

Bài 13: Loài và hình thành loài

(5.25.1): Loài và hình thành loài (Phần 1)(5.25.2): Loài và hình thành loài (Phần 2)

Bài 14: Phát sinh và phát triển sự sống

(5.27.1): Phát sinh và phát triển sự sống (Phần 1)(5.27.2): Phát sinh và phát triển sự sống (Phần 2)

Bài 15: Môi trường và nhân tố sinh thái

(5.29.1): Môi trường và nhân tố sinh thái (Phần 1)(5.29.2): Môi trường và nhân tố sinh thái (Phần 2)

Bài 16: Quần thể sinh vật (Phần 1)

(5.31.1): Quần thể sinh vật (Phần 1) – Buổi 1(5.31.2): Quần thể sinh vật (Phần 1) – Buổi 2

Bài 17: Quần thể sinh vật (Phần 2)

(5.33.1): Quần thể sinh vật (Phần 2) – Buổi 1(5.33.2): Quần thể sinh vật (Phần 2) – Buổi 2

Bài 18: Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (Phần 1)

(5.35.1): Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (Phần 1) – Buổi 1(5.35.2): Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (Phần 1) – Buổi 2(5.35.3): Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (Phần 1) – Buổi 3(5.35.4): Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (Phần 1) – Buổi 4(5.35.5): Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (Phần 1) – Buổi 5(5.35.6): Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (Phần 1) – Buổi 6(5.35.7): Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (Phần 1) – Buổi 7

Bài 19: Quần xã sinh vật

(5.37.1): Quần xã sinh vật (Phần 1)(5.37.2): Quần xã sinh vật (Phần 2)

Bài 20: Cấu trúc của hệ sinh thái và sinh quyền

(5.39.1): Cấu trúc của hệ sinh thái và sinh quyền (Phần 1)(5.39.2): Cấu trúc của hệ sinh thái và sinh quyền (Phần 2)

Bài 21: Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái

(5.41.1): Buổi 1(5.41.2): Buổi 2

Bài 22: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Phần 1)

(5.43.1): Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Buổi 1)(5.43.2): Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Buổi 2)(5.43.3): Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Buổi 3)

Bài 23: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Phần 2)

(5.45.1): Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Buổi 4)(5.45.2): Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Buổi 5)(5.45.3): Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Buổi 6)

Bài 24: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Phần 3)

(5.47.1): Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Buổi 7)(5.47.2): Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Buổi 8)(5.47.3): Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phần tử (Buổi 9)

Bài 25: Các lỗi thường mắc phải

(5.49.1): Buổi 1(5.49.2): Buổi 2(5.49.3): Buổi 3(5.49.4): Buổi 4(5.49.5): Buổi 5(5.49.6): Buổi 6

Bài 26: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (Phần 1)

5.51.1: Buổi 15.51.2: Buổi 2

Bài 27: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (Phần 2)

(5.53.1): Buổi 1(5.53.2): Buổi 2

Bài 28: Quy luật di truyền (Phần 1)

(5.55.1): Buổi 1(5.55.2): Buổi 2(5.55.3): Buổi 3

Bài 29: Quy luật di truyền (Phần 2)

(5.57.1): Buổi 1(5.57.2): Buổi 2(5.57.3): Buổi 3

Bài 30: Di truyền quần thể

(5.59.1): Buổi 1(5.59.2): Buổi 2(5.59.3): Buổi 3

Bài 31: Ôn tập về di truyền cấp phân tử (Phần 1)

(5.61.1): Buổi 1(5.61.2): Buổi 2(5.61.3): Buổi 3(5.61.4): Buổi 4(5.61.5): Buổi 5(5.61.6): Buổi 6

Bài 32: Ôn tập về di truyền cấp phân tử (Phần 2)

(5.63.1): Buổi 1(5.63.2): Buổi 2(5.63.3): Buổi 3(5.63.4): Buổi 4(5.63.5): Buổi 5

Bài 33: Bài tập về phả hệ

(5.65.1): Buổi 1(5.65.2): Buổi 2(5.65.3): Buổi 3(5.65.4): Buổi 4

Bài 34: Một số lỗi thường gặp ở các câu lý thuyết vận dụng cao

(5.69.1): Buổi 1(5.69.2): Buổi 2(5.69.3): Buổi 3

Bài 35: Ôn tập về đột biến NST (Phần 1)

(5.70.1): Buổi 1(5.70.2): Buổi 2(5.70.3): Buổi 3(5.70.4): Buổi 4(5.70.5): Buổi 5(5.70.6): Buổi 6

Bài 36: Ôn tập về đột biến NST (Phần 2)

(5.72.1): Buổi 1(5.72.2): Buổi 2(5.72.3): Buổi 3(5.72.4): Buổi 4(5.72.5): Buổi 5

Bài 37: Bài tập về giao tử (Phần 1)

(5.74.1): Buổi 1(5.74.2): Buổi 2(5.74.3): Buổi 3(5.74.4): Buổi 4(5.74.5): Buổi 5

Bài 38: Bài tập về giao tử (Phần 2)

(5.76.1): Buổi 1(5.76.2): Buổi 2(5.76.3): Buổi 3(5.76.4): Buổi 4(5.76.5): Buổi 5

Bài 39: Bài tập về giao tử (Phần 3)

(5.78.1): Buổi 1(5.78.2): Buổi 2(5.78.3): Buổi 3(5.78.4): Buổi 4(5.78.5): Buổi 5(5.78.6): Buổi 6

Bài 40: Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình

(5.80.1): Buổi 1(5.80.2): Buổi 2(5.80.3): Buổi 3(5.80.4): Buổi 4(5.80.5): Buổi 5(5.80.6): Buổi 6

Bài 41: Bài tập tổng hợp (Phần 1)

(5.82.1): Buổi 1(5.82.2): Buổi 2(5.82.3): Buổi 3(5.82.4): Buổi 4(5.82.5): Buổi 5

Bài 42: Bài tập tổng hợp (Phần 2)

(5.84.1): Buổi 1(5.84.2): Buổi 2(5.84.3): Buổi 3(5.84.4): Buổi 4(5.84.5): Buổi 5

Bài 43: Bài tập về tần số hoán vị

(5.86.1): Buổi 1(5.86.2): Buổi 2(5.86.3): Buổi 3(5.86.4): Buổi 4(5.86.5): Buổi 5(5.86.6): Buổi 6(5.86.7): Buổi 7

Bài 44: Bài tập về số phép lai

(5.88.1): Buổi 1(5.88.2): Buổi 2(5.88.3): Buổi 3(5.88.4): Buổi 4

Bài 45: Bài tập về tỉ leke kiểu hình (Phần 2)

(5.90.1): Buổi 1(5.90.2): Buổi 2(5.90.3): Buổi 3(5.90.4): Buổi 4(5.90.5): Buổi 5

Bài 46: Bài tập về xác suất

(5.92.1): Buổi 1(5.92.2): Buổi 2(5.92.3): Buổi 3(5.92.4): Buổi 4(5.92.5): Buổi 5(5.92.6): Buổi 6

Back to top button